Học giả Việt Nam: Tư tưởng của Tổng bí thư Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới mang tính sáng tạo

2022-08-01 09:34:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Mới đây, hơn 300 đại biểu của hơn 100 chính đảng Mác-xít, chính đảng cánh tả và tổ chức chính trị từ hơn 70 nước đã tham dự Diễn đàn Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Mác-xít thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều Nhà lãnh đạo chính đảng Cộng sản các nước như Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham dự. Diễn đàn lần này đã thu hút sự quan tâm của các học giả chính đảng Mác-xít của nhiều nước. Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam Nguyễn Viết Thảo cũng rất quan tâm diễn đàn lần này. Ông đã đánh giá cao Tư tưởng của Tổng bí thư Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã dẫn dắt Trung Quốc giành được những thành tựu phát triển vượt bậc. Ông Nguyễn Viết Thảo cho rằng, Tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là thành quả của việc vận dụng và phát triển một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác trong bối cảnh thời đại mới, rất có tính sáng tạo.

Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam Nguyễn Viết Thảo

    Cả Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai đảng đều lấy Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng của các Lãnh tụ của nước mình làm tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Ông Nguyễn Viết Thảo cho rằng, đối với hai nước Việt Trung đang lần lượt đổi mới mở cửa và cải cách mở cửa, Chủ nghĩa Mác vẫn sẽ tiếp tục là cơ sở lý luận, là yếu tố và ngọn đuốc soi đường, giúp hai Đảng, hai nước chiến thắng thách thức lịch sử, nhận rõ vấn đề cần phải giải quyết và dốc sức áp dụng hành động mang tính sáng tạo.

Diễn đàn Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Mác-xít thế giới

      Ông Nguyễn Viết Thảo cho rằng, Chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị  và sức sống bền bỉ cho đến ngày nay. Ông rất đồng tình với lời chúc trong thư mừng của Tổng bí thư Tập Cận Bình, “Chủ nghĩa Mác là lý luận mở không ngừng phát triển, chỉ có bản địa hoá mới có thể đâm sâu bám rễ, thời đại hoá mới tràn đầy sức sống”. Ông nói:

    “Những đảng viên Đảng Cộng sản phải hoàn thiện và phát triển lý luận kinh điển Chủ nghĩa Mác, đề ra chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nước mình, thực hiện mục tiêu phát triển hiện đại, cung cấp nền tảng lý luận vững chắc. Về mặt này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều đóng góp to lớn cho Phong trào chủ nghĩa xã hội thế giới và Phong trào Cộng sản quốc tế”.

Diễn đàn Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Mác-xít thế giới

    Đúng như ông Nguyễn Viết Thảo đã nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên trì kết hợp nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác với tình hình thực tế cụ thể của Trung Quốc, kết hợp với các nền văn hoá truyền thống đặc sắc Trung Quốc, không ngừng thúc đẩy Chủ nghĩa Mác Trung Quốc hoá và thời đại hoá, bất di bất dịch tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc. Ông Nguyễn Viết Thảo cho biết, Đảng và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm sự nghiệp cải cách mở cửa của Đảng và nhân dân Trung Quốc, không chỉ tham khảo những kinh nghiệm thực tiễn, mà còn tham khảo cả những thành quả phát triển về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đúc kết từ sự lãnh đạo thực thi chính sách cải cách mở cửa. Ông Nguyễn Viết Thảo cho biết, tư tưởng của Tổng bí thư Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới không chỉ có ý nghĩa đối với công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc, mà còn rất có ý nghĩa trong Phong trào Chủ nghĩa xã hội thế giới, trong đó bao gồm sự nghiệp đổi mới của Việt Nam. Ông nói:

Diễn đàn Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Mác-xít thế giới

    “Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của Tổng bí thư Tập Cận Bình là kết quả của sự phát triển và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác trong bối cảnh thời đại mới, rất có tính đổi mới, tiếp thêm sức sống mới cho hệ thống tư tưởng cộng sản. Chúng tôi rất quan tâm và tham khảo những kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc, tiếp tục cùng thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới, tiến lên Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp hơn”.

Diễn đàn Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Mác-xít thế giới

    Ông Nguyễn Viết Thảo còn cho biết, tương tự với Trung Quốc, 92 năm qua là giai đoạn đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác để lãnh đạo cách mạng của Việt Nam. Ông nói:

    “Trong quá trình xây dựng, đổi mới Chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn căn cứ theo thực tế cụ thể của mình để vận dụng một cách sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin, đối với việc xác định thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đa phương hóa, đa dạng hóa chính sách đối ngoại. Chủ nghĩa Mác cũng có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới và xây dựng Việt Nam”.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa