Kiều Quân

Trung Quốc trình báo cáo đóng góp tự chủ quốc gia lên Ban thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

29-10-2021 15:22:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/10, người liên lạc quốc gia “Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” của Trung Quốc đã chính thức trình “Trung Quốc thực hiện những mục tiêu mới, biện pháp mới và hiệu quả đóng góp  tự chủ quốc gia” và “Chiến lược phát triển phát thải thấp khí gây hiệu ứng nhà kính dài hạn đến giữa thế kỷ này của Trung Quốc” lên Ban thư ký của Công ước.

Đây là những biện pháp cụ thể của Trung Quốc thực hiện “Hiệp định Pa-ri”, thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Trung Quốc thúc đẩy phát triển xanh và các-bon thấp, tích cực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

“Trung Quốc thực hiện những mục tiêu mới, biện pháp mới và hiệu quả đóng góp tự chủ quốc gia” đề xuất mục tiêu mới cống hiến tự chủ quốc gia và những chính sách cũng như biện pháp quan trọng thực hiện mục tiêu mới, trình bày về lập trường cơ bản, những đóng góp và kế hoạch thúc đẩy hơn nữa hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu quốc tế của Trung Quốc trong việc quản trị khí hậu toàn cầu.

“Chiến lược phát triển phát thải thấp khí gây hiệu ứng nhà kính dài hạn đến giữa thế kỷ này của Trung Quốc” đề xuất phương châm cơ bản và tầm nhìn chiến lược, trọng điểm chiến lược và hướng chính sách về phát triển phát thải thấp khí gây hiệu ứng nhà kính dài hạn đến giữa thế kỷ này của Trung Quốc, và trình bày về quan điểm và chủ trương của Trung Quốc thúc đẩy quan trị khí hậu toàn cầu.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập