Hải Vân

Tân Hoa xã: Tranh châm biếm "Sức ép nặng vô kể, đổ vạ và thoát thác trách nhiệm là số một", (sức ép kép Áp-ga-ni-xtan và dịch Covid-19)

03-09-2021 16:23:51(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Tranh châm biếm "Sức ép nặng vô kể, đổ vạ và thoát thác trách nhiệm là số một", (sức ép kép Áp-ga-ni-xtan và dịch Covid-19)

Tân Hoa xã: Tranh châm biếm "Sức ép nặng vô kể, đổ vạ và thoát thác trách nhiệm là số một", (sức ép kép Áp-ga-ni-xtan và dịch Covid-19)_fororder_xinhua2.PNG

 

 https://twitter.com/XHNews/status/1432230375183425537

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập