>>[Tình hình khái quát]
Tình hình khái quát kiến trúc Trung Quốc 
>>[Loại hình kiến trúc dân tộc]
Kiến trúc cung điệnKiến trúc chùa miếu 
Kiến trúc viên lâmKiến trúc lăng mộ 
Kiến trúc nhà ở Trung Quốc 
>>[Kiến trúc cổ đại]
Tình hình khái quát kiến trúc cổ đạiKiến trúc đời nhà Đường 
Kiến trúc đời nhà TốngKiến trúc đời nhà Nguyên 
Kiến trúc đời nhà MinhKiến trúc đời nhà Thanh 

>>[Kiến trúc hiện đại]
Tình hình khái quát kiến trúc hiện đại Trung Quốc 
Kiến trúc hiện đạo đặc sắc của Trung Quốc 
>>[Kiến trúc sư thiết kế nổi tiếng]
Kiến trúc sư thiết kế nổi tiếng Trung Quốc