>>[Tình hình Ngoại giao của Trung Quốc]
Tình hình khái quát cuả nền ngoại giao Trung Quốc 
>>[Chính sách ngoại giao]
Chính sách ngoại giao của Trung Quốc 
>>[Quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, Nhật và Nga]
Quan hệ Trung Mỹ
Quan hệ Trung Nhật 
Quan hệ Trung Nga 
>>[Trung Quốc và tổ chức Quốc tế]
ASEAN và Trung Quốc 
Tổ chức hợp tác Thượng Hải với Trung Quốc 
Liên hợp quốc với Trung Quốc 
Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương với Trung Quốc 
Tổ chức thương mại thế giới với Trung Quốc 
>>[Các vị ngoại trưởng Trung Quốc]
Chu Ân Lai   Trần Nghị  Cơ Bằng Phi
Kiều Quán Hoa Hoàng Hoa  Ngô Học Khiêm 
Tiền Kỳ Tham  Đường Gia Triền  Lý Triệu Tinh

>>[Những văn hiến ngoại giao quan trọng Trung Quốc]
Nhứng văn hiến ngoại giao quan trọng Trung Quốc