>>[Tình hình chung kinh tế]
Tình hình chung kinh tế 
>>[Kết cấu sản nghiệp]
Tình hình cơ bản của kết cấu sản nghiệp
Nông Nghiệp  •Công nghiệp  •Dịch vụ 
>>[Thể chế kinh tế]
Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Kết cấu chế độ sở hữu 
>>[Chiến lược phát triển]
Chiến lược phát triển 
>>[Môi trường đầu tư]
Xây dựng công trình hạ tầngChính sách đầu tư 
Đặc khu kinh tế và thành thị mở cửa ven biển 
Khu phát triển kỹ thuật kinh tế nhà nước 
Khu công nghệ cao cấp nhà nướcKhu ngoại quan 
>>[Ngoại thương]
Tình hình xuất nhập khẩuSự dụng vốn nước ngoại 
Các công ty xuyên quốc gia chủ yếu tại Trung Quốc 
>>[Hệ thống tiền tệ]
Ngân hàng và cơ chế quản lý
Chứng quán và cơ chế giám sát quản lý 
Bảo hiểm và cơ chế quản lý giám sát
Nhân dân tệ và quản lý ngoại tệ 
>>[Đời sống kinh tế]
Thu nhập và tiêu dùng của dân cư •Đảm bảo xã hội
>>[Công trình quan trọng]
Công trình Tam Hiệp
Công trình dẫn nước từ nam lên bắc 
Công trình Đường sắt Thanh Tạng
Công trình dẫn khí từ tây sang đông 
Công trình tải khí từ tây sang đông
>>[Phát triển vùng miền tây]
Phát triển vùng miền tây
>>[Chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ Đông Bắc]
Chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ Đông Bắc