[Người soạn nhạc và lời]
Lưu Văn Kim 
Cao Vi Kiệt 
Phó Lâm 
Vương Lạc Tân 
Lôi Chấn Bang 
Trương Lê 
Điền Hán 
Từ Bái Đông 
Kiều Vũ 
Nhiếp Nhĩ 
Lưu Thiên Hoa 
[Chỉ huy dàn nhạc]
Nghiêm Lương Khôn 
Phác Đông Sinh 
Hồ Bính Húc 
Trần Nhiếp Dương 
Trịnh Tiểu Anh 
Lý Đức Luân 
Trần Tá Hoàng 
Bành Tu Văn 
[Ca sĩ]
Thang Xán Diêm Duy Văn 
Dương Hồng Cơ Lã Kế Hồng 
Liêu Xương Vĩnh Quách Lan Anh 
Trương Dã Ngô Bích Hà 
Trình Chí Tống Tổ Anh 
Tưởng Đại Vi Chu Tiểu Yến 
Hồ Tùng Hoa 
[Người diễn tấu]
Vương Thứ Hằng 
Thịnh Trung Quốc 
Đường Tuấn Kiều 
Tiết Vĩ  
Triệu Tùng Đình 
Lỗ Nhật Dung 
Lưu Đức Hải 
Lưu Minh Nguyên 
Phó Thông
Tống Phi