>>[NHẠC CỤ GẢY]
ĐÀN RƠ-OA-PU 
ĐÀN LIỄU 
ĐÀN CỔ 
ĐÀN JIA YE 
ĐÀN HUO- PU- SI 
ĐÀN TÔNG-PU-LA 
ĐÀN NGUYỄN 
ĐÀN KHÔNG HẦU 
>>[NHẠC CỤ KÉO]
ĐÀN NHỊ  
ĐÀN ĐẦU NGỰA 
ĐÀN LÔI 
ĐÀN ĐÙI BÒ 
ĐÀN NHỊ ÂM CAO 
ĐÀN CÁI NHỊ 
>>[NHẠC CỤ THỔI]
KÈN PI –LI NHỎ 
KÈN HẦU 
TIÊU 
SÁO ỐNG 
XUN 
KHÈN 
SÁO BẦU 
SÁO 
>>[NHẠC CỤ GÕ DÂY]
DƯƠNGCẦM 
>>[NHẠC CỤ LƯỠI GÀ]
KÈN DÂY 
>>[NHẠC CỤ GÕ]
CÁI KHÁNH 
CHUÔNG TREO 
LA 
TRỐNG