• Hang đá Long Môn 
Núi Nga Mi và đại phật Lạc Sơn
Hang đá Vân Cương
Di chỉ "Người vượn Bắc Kinh" Chu Khẩu Điếm 
Thành Cổ Lệ Giang
Hoàng Sơn
Trường Thành
Hang Mạc Cao Đôn Hoàng
Khổng Miếu, Khổng Phủ, Không Lâm
Thành cổ Bình Dao
Lăng Tần Thủy Hoàng và Binh Mã Dõng 
Cố Cung Bắc Kinh 
Thiên Đàn 
Cung Pu-ta-la