>>[Chế độ chính trị]
Chế độ chính trị 
>>[Cơ quan nhà nước] 
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 
Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung Quốc
Quốc vụ viện, các bộ và ban ngành trực thuộc  
Quân ủy Trung ương và Hội đồng quân sự Trung ương Nước vộng hòa nhân dân Trung Hoa  
Toà án nhân dân  
Viện kiểm sát nhân dân
>>[Chính đảng Trung Quốc]
Đảng cộng sản Trung Quốc   
Đảng phái dân chủ Trung Quốc   
>>[Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc]
Tập Cận Bình  
Lý Khắc Cường  
Trương Đức Giang  
Du Chính Thanh  
Lưu Vân Sơn  
Vương Kỳ Sơn  
Trương Cao Lệ