>>[Các đế vương thời cổ đại Trung Quốc]
Tần Thủy Hoàng-Người sáng lập Tập quyền Trung ương     • Hán Cao Tổ: Lưu Bang 
Đại Vũ   • Nghiêu và Thuấn   • Thần Nông Thị 
Ông vua đầu tiên ở Trung Quốc: Phục Hi
>>[Các nhà chính trị, nhà tư tưởng thời cổ đại]
Nhà luật học Hàn Phi Tử
Trang Tử     • Mạnh Tử 
Khổng Tử và Học thuyết Nho giáo 
Lão Đan-người sáng lập trường phái Đạo giáo 
>>[Các nhà khoa học thời cổ Trung Quốc]
Tổ Xung Chi và số Pi 
Lý Thời Chân-nhà dược học 
Trương Hoành-nhà thiên văn nổi tiếng 
>>[Khác..]
Thần y Hoa Đà Cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng-Ngô Quảng  • Vương Chiêu Quân   • Yến Tử 
Tô Vũ  • Quản Trọng và Bao Thúc Nha  
Sở Trang VươngDu Bách Nha và Chung Tử Kỳ 
Tôn Vũ-Thủy tổ Nhà binhThích Kế Quang
Huyền Trang  • Giám Chân