>>[Đất đai Trung Quốc] 
Diện tích đất đai
Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc thiều và Thủ đô 
Hải phận và các đảo biển 
Địa hình và địa thế 
Dãy núi  • Dòng sông
>>[Hoạch địng khu vực hành chính]
Thể chế hoạch định khu vực hành chính
Đơn vị hành chính cấp tỉnh Trung Quốc 
>>[Tài nguyên]
Tài nguyên đất đai    
Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên sức gió, sức nước và ánh nắng mặt trời 
Chủng loại và khu vực phân bố thực vật 
Chủng loại và khu vực phân bố động vật 
>>[Dân số]
Tình hình hiện nay về dân số 
Kế hoạch hóa gia đình