Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ma-lai-xi-a
   2007-08-08 15:36:52    cri
Tn nc : Ma-lai-xi-a

Din tich : 329735 km2

Dn s : 23 triu 275 nghin. Trong o ngi Ma Lai va nhng tc ngi ban x khac chim 66,1 o/o dn s, ngi Hoa chim 25,3 o/o, ngi n- chim 7,4 o/o. Ting Ma Lai la quc ng, thng dung ting Anh, ting Hoa cung c s dung kha rng rai. ao Hi la Quc ao, ngoai ra con co cac tn giao khac nh ao Pht, ao Hin-u, ao C c...

Thu : Cu-a-la-lm-p, dn s khoang 1 triu 298 nghin.

Ma-lai-xi-a thuc khu vc ng nam A, t nc chia lam hai phn ng va ty bi vung bin nam Trung Quc. Ty Ma-lai-xi-a nm phia nam ban ao Ma Lai, phia bc giap vi Thai Lan, phia nam i din vi Xin-ga-po qua eo bin, phia ng giap vung bin nam Trung Quc, phia ty la eo bin Ma-lc-ca. ng Ma-lai-xi-a nm phia bc ao Ca-li-man-tan, giap vi In--n-xi-a, Phi-li-pin, Bru-ny. Ca nc co 4192 km ng b bin. Thc khi hu nhit i. Nhit binh qun hng nm trong ni ia 22-28 C, vung ng bng ven bin 2530 C.