Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN
   2007-08-08 15:19:37    cri

Thang 12-1997, cac nha lanh ao Trung Quc va ASEAN a xac inh phng chm Quan h i tac lang ging, tin cy ln nhau tai Hi nghi khng chinh thc cac nha lanh ao ASEANTrung Quc ln th nht.

m rng giao lu kinh t-thng mai song phng, Thu tng Trung Quc Chu Dung C xut tai Hi nghi cac nha lanh ao Trung Quc-ASEAN ln th 3 din ra tai Ma-ni-la nm 1999 rng: Trung Quc nguyn tng cng lin kt t do thng mai vi ASEAN. xut nay a nhn c s hng ng tich cc cua cac nc ASEAN. Thang 11-2000, Thu tng Trung Quc Chu Dung C ln u tin xut y tng xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN tai Hi nghi cac nha lanh ao Trung Quc-ASEAN ln th 4 din ra tai Xin-ga-po, ng thi nghi thanh lp nhom chuyn gia v hp tac kinh t Trung Quc-ASEAN trong khun kh Uy ban hn hp v hp tac kinh t-thng mai Trung Quc-ASEAN, nghin cu tinh kha thi xy dng quan h t do thng mai gia Trung Quc va ASEAN.

Thang 3-2001, Nhom chuyn gia v hp tac kinh t Trung Quc-ASEAN a chinh thc thanh lp trong khun kh cua Uy ban hn hp v hp tac kinh t-thng mai Trung Quc-ASEAN. Nhom chuyn gia a tin hanh nghin cu ky lng v hai vn la s anh hng cua Trung Quc sau khi gia nhp T chc Thng mai th gii va xy dng quan h t do thng mai Trung Quc-ASEAN, cho rng Trung Quc va ASEAN xy dng khu vc mu dich t do la mt quyt inh hai bn cung thng, kin nghi Trung Quc va ASEAN xy dng ln khu vc mu dich t do trong vong 10 nm. Sau khi kin nghi nay c Hi nghi Quan chc cp cao va Hi nghi B trng Kinh t Trung Quc-ASEAN chp thun a chinh thc tuyn b tai Hi nghi cac nha lanh ao Trung Quc-ASEAN ln th 5 din ra thang 11-2001 tai Bru-ny. Thang 11-2002, Hi nghi cac nha lanh ao Trung Quc-ASEAN ln th 6 din ra tai Nng Pnh Thu Cam-pu-chia, Thu tng Trung Quc Chu Dung C va cac nha lanh ao cua 10 nc ASEAN a ky kt "Hip nghi khung Hp tac kinh t toan din Trung Quc-ASEAN", quyt inh xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN vao nm 2010. Vic nay anh du tin trinh xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN chinh thc c khi ng.

"Hip nghi khung Hp tac kinh t toan din Trung Quc-ASEAN" a ra cac muc tiu hp tac kinh t toan din nh Trung Quc va ASEAN tng cng va thuc y s hp tac kinh t-thng mai va u t gia cac bn ky kt; thuc y thng mai hang hoa va thng mai dich vu, tng bc thc hin t do hoa v thng mai hang hoa va dich vu, ng thi xy dng ln c ch u t minh bach, t do va tin li; m ra linh vc mi hp tac kinh t gn bo hn gia cac bn ky kt...

Thang 11-2004, Trung Quc va ASEAN a ky kt "Hip nghi thng mai hang hoa", qui inh k t thang 7-2005, ngoai cac san phm trong chng trinh "Thu hoach sm" v ct giam thu quan a c thc thi nm 2004 va mt s it san phm nhay cam ra, hai bn se tin hanh ct giam thu sut i vi khoang 7 nghin muc thu. Thang Ging nm 2007, Trung Quc va ASEAN ky kt "Hip nghi thng mai dich vu".

Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN che phu 1,8 ty ngi tiu dung, GDP vt qua hai nghin ty USD, kim ngach thng mai at ti 1230 ty USD, la khu mu dich t do ln nht cua cac nc ang phat trin.