Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ty gia hi oai
   2007-07-18 14:22:25    cri

Ty gia hi oai trn thi trng Trung Quc:

Ty gia hi oai ng nhn dn t vi cac ngoai t

100 ng ngoai t i.....NDT

Cac loai ngoai t

Gia trung gian

Gia mua ngoai hi

Gia mua vao tin mt

Gia ban ngoai hi

-la My

683,24

681,87

676,41

684,61

-la HKng

88,16

87,98

87,28

88,34

Yn Nht

7,1163

7,0878

6,8601

7,1448

ng -r

957,83

954,00

923,35

961,66

Bang Anh

1122,22

1117,73

1081,82

1126,71

Frng TSi

630,64

628,12

607,94

633,16

-la Canaa

590,43

588,07

569,17

592,79

-la Uc

546,39

544,20

526,72

548,58

-la Singapore

471,07

469,19

454,11

472,95

Cu-ron Mach

128,65

128,14

124,02

129,16

Cu-rn Na-uy

106,79

106,36

102,95

107,22

Cu-rn Tin

87,90

87,55

84,74

88,25

Pa-ta-ca Ma-cao

85,53

85,36

84,67

85,70

-la Niu Di-ln

432,70

430,97

417,12

434,43

Un Han

0,5397

--

0,5116

0,5678

Ghi chu: ban ty gia lam tham khao, gia giao dich theo tinh hinh thc t,

Ngay: 3-7-2009