Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi ai biu toan quc ln th 13 cua ang cng san Trung Quc
   2006-07-07 15:04:18    cri
ai hi ai biu toan quc ln th 13 cua ang Cng san Trung Quc din ra tai Bc Kinh t ngay 25-10 n ngay 1-11-1987. Co 1936 ai biu thay mt cho hn 46 triu ang vin ca nc v d ai hi.

Ngoai ra con co 96 ai biu la cac pho chu tich quc hi, pho chu tich Chinh hip khng phai la ang vin cng san, ngi phu trach cua cac ang phai dn chu, Hi lin hip cng thng toan quc, cac nhn si yu nc khng ang phai, dn tc thiu s va tn giao d thinh ai hi, co hn 400 phong vin trong va ngoai nc n a tin. Tt ca nhng iu nay la cha tng co trong cac ky ai hi trc.

Chng trinh nghi s cua ai hi la: 1/ thao lun bao cao cua Ban chp hanh Trung ng khoa 12. 2/ thao lun bao cao cua Uy ban c vn Trung ng. 3/ thao lun bao cao cua Uy ban kim tra ky lut Trung ng. 4/ thao lun bao cao sa i mt s iu cua iu l ang. 5/ Bu ban chp hanh Trung ng khoa 13, uy ban c vn Trung ng khoa mi, uy ban kim tra ky lut Trung ng khoa mi.

ng chi ng Tiu Binh iu khin phin b mac ai hi.

ng chi Triu T Dng oc bao cao cng tac vi tiu "Tip tuc tin ln trn con ng chu nghia xa hi mang mau sc Trung Quc". Bao cao a trinh bay mt cach h thng ly lun v giai oan u cua Chu nghia xa hi, chi ro Trung Quc hin ang trong giai oan u cua Chu nghia xa hi. Bao cao nhn inh giai oan u cua Chu nghia xa hi khng phai la giai oan khi u ma bt c nc nao u co th vt qua c khi i ln Chu nghia xa hi, ma la chi giai oan c thu ma Trung Quc phai trai qua mt cach khach quan va tt yu trong xy dng chu nghia xa hi di iu kin lc lng san xut lac hu, nn kinh t hang hoa cha phat trin. Cuc cai tao xa hi chu nghia ch t hu trong thp nin 50 cua Trung Quc t hoan thanh n thc hin hin ai hoa chu nghia xa hi ti thiu phai mt 100 nm va u thuc giai oan u cua Chu nghia xa hi. Nhim vu cua giai oan nay la tng bc bt khoi oi ngheo, lac hu, t mt nc nng nghip vi nn tang lao ng thu cng ma phn ln la dn s nng nghip tng bc i ln nc cng nghip hin ai ma dn s phi nng nghip chim phn ng; t nn kinh t t nhin, ban t nhin chim ty trong rt ln chuyn sang nn kinh t hang hoa phat trin. Theo lp lun nay, bao cao ra ng li c ban trong giai oan u cua Chu nghia xa hi cua ang, o la: Lanh ao va oan kt nhn dn cac dn tc ly xy dng kinh t lam trong tm, kin tri 4 nguyn tc c ban, kin tri cai cach m ca, t lc canh sinh, gian kh lp nghip phn u xy dng Trung Quc thanh mt nc xa hi chu nghia hin ai gianh manh, dn chu va vn minh. Hai ng li c ban co th khai quat la "mt trong tm, hai im c ban", tc ly xy dng kinh t lam trong tm, kin tri 4 nguyn tc c ban, kin tri cai cach m ca. No la s tip tuc, phong phu va phat trin cua ng li k t hi nghi toan th ban chp hanh trung ng ln th 3 khoa 11, la lp lun tinh hoa phu hp tinh hinh trong nc Trung Quc. Theo o, bao cao ra cac phng chm c ban v cac mt nh chin lc phat trin kinh t, cai cach th ch kinh t, cai cach th ch chinh tri, xy dng ang trong cai cach m ca, kin tri va phat trin chu nghia Mac...

ai hi thao lun va thng qua cac nghi quyt v bao cao cua Ban chp hanh Trung ng khoa 12, v sa i mt s iu cua iu l ang, v bao cao cng tac cua uy ban c vn Trung ng, v bao cao cua Uy ban kim tra ky lut Trung ng.