Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-164
   2009-03-03 16:22:22    cri
Quy vi va cac ban thn mn, mi khi nhn c th cua cac ban thinh gia cho L Quyn bit, thng qua chng trinh cua CRI a lam quen c vi cac ban mi, L Quyn cam thy rt vui mng, vi a gop sc nho be cua minh cho nhip cu tinh ban gia CRI vi cac ban cung nh gia cac ban thinh gia vi nhau. Trong tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, L Quyn se tip tuc gii thiu ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban Triu Quynh Nga co s in thoai la 01699334147

Ban co nick la "phamhonganh88@yahoo.com.vn"

Ban Nguyn c Lun s nha 190, khu 6, Ninh Giang, Hai Dng

Ban co nick la "yeuemcatraitimvanuocmat_laichau@yahoo.com"

Ban co nick la "hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn" s in thoai: 01696551207.

Ban co s in thoai la 0974013256

Ban co nick la hoanghonmaudo1080@yahoo.com.vn

Ban co nick la tranthiha1987@gmail.com

Ban Bui Hng Sn khu Nha Th, Tra C, Mong Cai s in thoai: 01698963077.

Ban Pham Thi Tuyn xom Ngoai, thn Kim i, xa Kim Chn, Bc Ninh

Ban Ng Quc Tip lp 10A11, trng THPT Tn Ky 3, Ngh An

Ban L Vn Quang thn Thach Bc, xa Quang Thach, Quang Xng, Thanh Hoa

Ban A Lng Tai Gii thn Are, Fa Lu, ng Giang, Quang Nam

Ban Hu Thi Thu thn ng Lung, xa Lm Ca, inh Lp, Lang Sn

Ban ao Thi Lin i 1, Cnm An, Cm Vinh, Ba Vi, Ha Ni

Ban Trinh Hin xom 6, Trc Thng, Trc Ninh, Nam inh

Ban Pham Thi Hoang Yn thn Xun ai 2, Trng Tho, An Lao, Hai Phong

Ban Nguyn Thi Mai thn Thai Sn 1, xa Cng Chinh, Nng Cng, Thanh Hoa

Ban Nguyn Triu Dng, Nguyn Thi Hu t 2, khu 9 Thanh Sn, Ung Bi, Quang Ninh

Ban Trn Khc Binh thn Phu Sn, xa Tng Linh, Nng Cng, Thanh Hoa

Ban T Thi Ky thn ng Lung, xa Lm Ca, inh Lp, Lang Sn

Cay Hin Ling s 1/4, khu 2, p Thun Hoa, xa Sng Thao, huyn Trang Bom, tinh ng Nai.

L Quang Vinh thn 5, xa Vinh My, huyn Phu Lc, tinh Tha Thin Hu.

H Thi Nh Quynh xom 3, thi trn Yn Thanh, Ngh An.

Mai Sy Thanh thn c Thanh, xa Ninh Hai, huyn Tinh Gia, tinh Thanh Hoa.

Nguyn Thi Phuc xom 1, Lin Giang, xa Lin Thanh, huyn Yn Thanh, tinh Ngh An.

Nguyn Vit Hoan thn 11, xa Eao, huyn Eakar, tinh k Lk.

ng Thi Ti i 1, thn Thanh Thng, xa Lun Thanh, huyn Thng Xun, tinh Thanh Hoa.

Nguyn Trong Tra xom 1, xa Tn Sn, huyn Lng, tinh Ngh An.